Opiekunka dziecięca/ opiekun dziecięcy

 

Zgodnie z wykazem zawodów deficytowych województwa mazowieckiego jest to zawód, w którym brakuje pracowników, więc uzyskane kwalifikacje pomogą uczestnikowi kursu w znalezieniu pracy lub przekwalifikowaniu się.

Cel i przedmiot kursu:
Słuchacze kursu poznają zasady pracy z dziećmi, psychologię wieku dziecięcego, rozwojową pedagogikę społeczną i opiekuńczą, a także techniki i metody pedagogiczne oraz podstawy pielęgniarstwa.

Zdobyte kwalifikacjeumożliwią słuchaczom podjęcie pracy w żłobkach, punktach opieki nad dziećmi, szpitalach dziecięcych i różnych ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi. Mogą również podjąć pracę jako dzienne opiekunki/ dzienni opiekunowie małego dziecka.

Profil uczestnika:
Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad małym dzieckiem.

Czas trwania:
90 godzin lekcyjnych teoretycznych i 30 godzin praktyk

Praktyki można odbyć w Żłobku Rodzinnym w Warszawie-Wesołej.

Potwierdzenie kwalifikacji:
Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.

Absolwenci kursu mogą kontynuować naukę na kursie asystent nauczyciela przedszkola, co pozwoli im pogłębić wiedzę i poszerzyć umiejętności oraz zdobyć nowe kwalifikacje tak bardzo potrzebne na zmieniającym się rynku pracy.