Organizacja szkoły

Nauka w szkole trwa 3 lata (6 semestrów). Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Do naszej szkoły zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć naukę w klasie I lub kontynuować na wyższych semestrach. Nauka odbywa się bez stresu, w życzliwej i ciepłej atmosferze. Nasi słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Świadectwa wydawane słuchaczom są równorzędne ze świadectwami szkół publicznych.

Program nauczania obejmuje nastepujące przedmioty:

1. Język polski

2. Język angielski lub język rosyjski

3. Historia

4. Wiedza o społeczeństwie

5. Matematyka

6. Fizyka

7. Chemia

8. Biologia

9. Geografia

10. Podstawy przedsiębiorczości

11. Technologia informacyjna

W klasie trzeciej wykładane są tylko przedmioty maturalne. Pozwala to na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do matury.

Sesja egzaminacyjna odbywa sie na koniec każdego semestru i obejmuje:

1. Pracę kontrolną (pisaną w domu) z każdego przedmiotu

[Pierwsza strona pracy kontrolnej - załącznik]

2. Egzamin pisemny z nastepujących przedmiotów:

a) język polski

b) język angielski lub język rosyjski

c) matematyka

3. Egzamin ustny z każdego przedmiotu

Zajęcia dydaktyczne odbywają się 2 razy w miesiącu:

sobota 13.45 - 19.30

niedziela 8.00 - 13.45