Podstawowy kurs księgowości komputerowej

Cel i przedmiot kursu:


Słuchacze kursu poznają podstawowe zasady prowadzenia księgowości, zdobędą praktyczne umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości. Nabędą praktyczne i teoretyczne wiadomości wykorzystywane w księgowości z

wykorzystaniem komputera. Poznają zagadnienia dotyczące wystawiania faktur, faktur korygujących, not księgowych, środków gospodarczych i źródeł ich finansowania. Zapoznają się z

dokumentacją księgową i sposobem sporządzania bilansu.

 

Profil uczestnika:


Kurs skierowany jest do osób, które już pracują w działach księgowości oraz tych, które chcą w przyszłości wykonywać zawód księgowego, a także podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie.

 

Czas trwania:

 

40 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.