Podstawowy kurs rachunkowości z panelem praktycznym

Cel i przedmiot kursu:


Kurs przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie księgowego.

Przygotowanie to macharakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadałwiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i znał wybrane programy komputerowe z zakresu rachunkowości, m.in. Płatnik i WF-KaPeR.

Słuchacze poznają zasady i metody rachunkowości, nauczą się sporządzać bilans otwarcia i zamknięcia, dokonywać operacji gospodarczych, zakładać konta księgowe.


Znaczna część kursu poświęcona jest ćwiczeniom praktycznym.

 

Profil uczestnika:


Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

 

Czas trwania:

 

70 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.