Pracownik biurowy z podstawową znajomością obsługi komputera i pakietu MS Office

 

Cel i przedmiot kursu:
Słuchacze kursu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu w środowisku biurowym, korzystania z poczty elektronicznej, redagowania pism i dokumentów z wykorzystaniem programu Word, obsługi programu Excel w zastosowaniu biurowym oraz tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu PowerPoint.

Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą szansę na znalezienie zatrudnienia lub poprawią atrakcyjność pracownika na rynku pracy.

Każdy słuchacz ma zapewnione indywidualne stanowisko komputerowe.

Profil uczestnika:
Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących w pracy z komputerem.

Czas trwania:
35 godzin lekcyjnych

Potwierdzenie kwalifikacji:
Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.