RODO

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Szkoła rodzinna w Warszawie kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych swoich uczniów i ich rodziców oraz pracowników Szkoły. Mając powyższe na uwadze i  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I.            Administrator danych osobowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Szkoła rodzinna w Warszawie przy ul. Kruszyny 28 jest Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci.

 

II.           Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III.          Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie: (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane w zakresie wymaganym przez:
  2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
  3. Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
  4. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.)
  5. oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
  6. Art. 3a  Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  7. w celu realizacji umowy kształcenia - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  8. w celu świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3

 

IV.          Prawo do sprzeciwu

1.           W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.           W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V.           Okres przechowywania danych

1.           Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a.           Dane dotyczące nauczania – do 50 lat – zgodnie z rzeczowym wykazem akt

b.           Pozostałe dane – do zakończenia edukacji w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Szkoła Rodzinna

 

VI.          Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji działań statutowych.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

 

VII.        Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)           prawo do przenoszenia danych;

f)            prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII.         Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

•             Podanie danych z Formularza 1 jest obowiązkiem wynikającym z art. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

•             Podanie danych z Formularza 2 ma charakter dobrowolny

 

VIII.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

•             Podanie danych w celu realizacji pkt. III ust. 1, 6, 7 jest obowiązkiem wynikającym z powołanych ustaw

•             Podanie danych związanych z pkt. III ust. 2 – realizacją umowy kształcenia ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do zawarcia umowy

•             Podanie danych związanych z pkt III ust. 3, 4, 5 – ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do prezentacji osiągnięć dziecka, udziału dziecka w konkursach i wycieczkach szkolnych

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.