O nas

Nasza szkoła istnieje od 1992 roku

 

Utworzona jest w miejscu o wyjątkowych walorach zdrowotnych, w mikroklimacie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Nauczając zarówno ludzi młodych jak i dorosłych kładziemy szczególny nacisk na naukę języków obcych i informatyki oraz staranne przygotowanie do egzaminów.

Zapraszamy do szkoły dzieci z krajów sąsiadujących przebywające obecnie w naszym kraju. Zapewniamy naukę języka polskiego opiekę i pomoc w okresie adaptacyjnym.


Współpracujemy z PTD - Polskim Towarzystwem Dysleksji

Jesteśmy członkiem:
KFON - Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej
ECNAIS - The European Council of National Associations of Independent School
ESED - European School Exchange Databank


Szkoła otrzymała grant Gazety Wyborczej

dla "Szkoły z Klasą"

 

Adres:
ul. Kruszyny 14A

ul. Kruszyny 28

05-077 Warszawa - Wesoła, osiedle Stara Miłosna

Telefon:  22 773 33 77


Dojazd (bez korków):
autobusy: 125, 147, 198 (ze stacji PKP Wesoła), 411, 502, 525, 704, 720, 722, 730, linie prywatne


http://www.szkolarodzinna.pl

e-mail: sekretariat@szkolarodzinna.pl 

 

Prezentacja szkoły

PREZENTACJA „SZKOŁY RODZINNEJ” w Wesołej

 

„Szkoła Rodzinna” istnieje od 1992 roku. Od momentu powstania szkoła znajduje się w budynku przy ulicy Kruszyny 14a w Warszawie Wesołej (os Stara Miłosna).

 Funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Halina Grzywacz  nauczycielka matematyki związana ze szkołą od chwili jej powstania. Sytuacja ta pozwala na dokładne rozumienie problemów szkoły, jej rozwoju i procedur funkcjonowania.

  Zespół pedagogiczny szkoły liczy 15 osób.   Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanych przez siebie przedmiotów poszerzone o specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.

Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół tym, że angażujemy we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców.

Priorytetem są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.
            Rozwijamy kreatywność uczniów i nauczycieli, chcemy aby działalność naszej szkoły stanowiła innowację w ogólnym obrazie szkół.  

Intencją założycieli szkoły było stworzenie dzieciom najlepszych i bezpiecznych warunków nauki, nauki gdzie respektuje się potrzeby dziecka, a równocześnie w atmosferze pomocy, troski, zrozumienia i życzliwości kształtuje się kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, poszanowanie prawa - cechy pozwalające zaistnieć jednostce we współczesnym świecie. Aby osiągnąć te umiejętności ustaliliśmy liczebność klas: maksymalna liczba uczniów 10 (w wyjątkowych sytuacjach 12). Staramy się, aby atmosfera szkoły przypominała dzieciom dom. W planie zajęć od klasy pierwszej umieściliśmy język angielski i informatykę oraz język niemiecki dla chętnych. Nauczyciele mają swobodę programową i organizacyjną. Absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej mają możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum a później w liceum. Szkoła nasza jest szkołą niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej.

Bardzo ważnym elementem funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły jest terapia pedagogiczna, organizowana dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W szkole pracuje pedagog terapeuta, oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej. Terapia prowadzona w naszej szkole pomaga wszystkim dzieciom ze specyficznymi trudnościami w efektywnym uczeniu. Pomagamy im odkryć  inne możliwości, nowe horyzonty myślowe i epistemologiczne. Prowadzimy również globalną i intensywną profilaktykę zaburzeń dyslektycznych u dzieci z symptomami ryzyka dysleksji.

Kluczem do osiągnięcia  sukcesu  jest nawiązanie sprawnej komunikacji  z uczniami Porozumiewanie się to ważny proces, gdzie jednostka przekazuje  i otrzymuje informacje. Sposób ich przekazywania jest różny: mowa, gesty, symbole obrazkowe, symbole pisma. Młodzież zwraca uwagę  na osobowość nauczyciela, jego zaangażowanie w lekcję, na to  co mówi i jak mówi. W komunikacji  z  uczniami  staramy się tworzyć sytuacje wiarygodności, zaufania, dobrego nastroju zachęcającego do utrzymania interakcji.

Gdy nawiążemy już kontakt  i określimy sposoby przejrzystego komunikowania się z młodzieżą  następuje trzeci etap - stworzenie  przestrzeni dla aktywności uczniów, który wymaga  określenia  warunków „dobrego startu” lekcji. Staramy się pokazywać im własne doświadczenia i uzmysławiać, że też kiedyś byliśmy  dziećmi. Dla nauczyciela  wszystko jest łatwe, natomiast dla uczniów pewne wiadomości są nowe, obce, trudne i oderwane od życia. Dlatego ważnym zadaniem dla nas  jest,  pokazywanie uczniom w czasie zajęć lekcyjnych i poza nimi, że rozumiemy ich uczucia  i młodzieżowe priorytety, że akceptujemy i szanujemy ich doświadczenia – dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą.

Mocną stroną nauczycieli pracujących w naszej szkole są lekcje wymagające dużej kreatywności od uczniów. Uczniowie lubią być zaskakiwani a każda nowa i niestandardowa forma lekcji ułatwia przyswajanie wiedzy. Nasze zajęcia staramy się pozbawić monotonii, koncentrujemy się na ich różnorodności. Do pracy z dziećmi z dysleksją wprowadzamy jak najwięcej ruchu, gdyż pamięć kinetyczna może być dużym wsparciem dla ucznia z zaburzeniami funkcji wzrokowych i językowych. Ruch sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych, a zatem ułatwia uczenie. Dzieci z dysleksją mają gorzej rozwiniętą percepcję wzrokową, słuchową, funkcje językowe, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną i motorykę, dlatego dbamy o to, aby ćwiczenia wspomagały rozwój tych funkcji.

Zwracamy szczególną uwagę na stopniowanie trudności zadań stawianych dzieciom. Dbamy o to, aby każdy dzień przynosił im nowe doświadczenia i przeżycia, wiadomości i umiejętności. Praca dydaktyczno-wychowawcza na podstawie naszych propozycji daje możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka, kształcenia umiejętności kluczowych, wspierania pomysłowości, kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności, spontanicznej aktywności uczniów we współpracy z nauczycielem-doradcą i przewodnikiem ucznia po zawiłym i niezwykle interesującym świecie nauki. Dzieci poznają świat rozwiązując problemy w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. Zdobywane przez nie umiejętności i wiadomości składają się na harmonijną całość.

Indywidualne podejście do ucznia, zarówno w diagnozie pedagogicznej jak w dalszym postępowaniu dydaktyczno – wychowawczym w naszej szkole umożliwia dzieciom podejmowanie różnych form aktywności: spontanicznej, kierowanej i inspirowanej przez nauczycieli. Dzieci uczą się poprzez odkrywanie i podejmowanie różnorodnych form dialogu, kreowanie nowych sytuacji edukacyjnych na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń w połączeniu z bogatą wyobraźnią dziecka. A wszystko po to, aby dziecko jak najlepiej mogło poznać siebie i otaczający go świat.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej Ministerstwa Edukacji, w planowaniu pracy z dzieckiem uwzględniamy treści i działania edukacyjne wspomagające wszechstronny rozwój dziecka (fizyczny, emocjonalny, społeczny, sprawnościowy, intelektualny), a także sprzyjające rozwijaniu kreatywności dziecka. Za pomocą dramy rozwijamy wyobraźnię, fantazję, pobudzamy do refleksji i uczymy samodzielności. Stwarzamy dziecku bezpieczną atmosferę, wzmacniamy poczucie własnej wartości.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych jest dla nich ogromną przyjemnością, zabawą i sposobem na spędzenie czasu wolnego. Jest formą relaksu i niezwykłej terapii. Jest też doskonałym miejscem, gdzie można wyzbyć się kompleksów i przełamać barierę strachu. Tutaj dzieci zdobywają poczucie własnej wartości, nabywają swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi. Ukierunkowanie i rozwijanie zainteresowań komunikacją werbalną, ruchem, czy barwą , to duża szansa na osiągnięcie rezultatów wychowawczych z uczniami, którzy nie potrafią odnaleźć się w szkole, są nieśmiali, zahamowani lub też nadpobudliwi, mają kłopoty z koncentracją uwagi i współżyciem w grupie. Teatr szkolny aktywizuje nie tylko uczniów. Stanowi doskonałą płaszczyznę do współpracy z rodzicami.

W naszej szkole posiadamy pracownię, w której prowadzone są zajęcia nowoczesną metodą treningu pracy mózgu, harmonizującą obie półkule - BIOFEEDBACK. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest przez: naukowców, sportowców, aktorów, muzyków. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%. Z zajęć biofeedback mogą korzystać dzieci już od 3 roku życia.

Czy szkoła nasza jest odmienna, nietypowa?

     Nie, są w niej nauczyciele, stopnie, przedmioty. Trzeba się uczyć. Do pracy motywują wykwalifikowani nauczyciele o długoletnim stażu pracy i kierunkowym wykształceniu magisterskim i doktorskim.

Dlaczego zatem jest inna i dlaczego ta inność może być atrakcyjna dla ucznia?

  1. Tu można zrealizować większość swoich marzeń, nauczyć się zaradności życiowej, można wykazać się inicjatywą i pomysłowością, wiedza z różnych przedmiotów sama wchodzi do głowy (widzisz, słyszysz, przyswajasz).

„Powiedz mi a zapomnę!
Pokaż a zapamiętam!
Pozwól mi wziąć udział,
a zrozumiem”.

  1. Tu nie ma tłoku - klasy są mało liczne. Starsze dzieci szanują młodsze i panuje tu iście rodzinna atmosfera.
  1. Organizujemy wspólne imprezy ogólnoszkolne tj. wigilia, powitanie wiosny, pożegnanie lata, zielona szkoła itp. aby nauczyć szacunku starszych do młodszych i odwrotnie. Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie.
  2. Dostrzega się i szanuje osobowość ucznia.
  3. Tu można rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w różnych kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych.
  4. Do godz. 1800 działa szkolna świetlica, gdzie pod opieką nauczyciela dzieci mogą bezpiecznie i wesoło spędzać czas.

Zespół Szkół jest alternatywną placówką kształcenia dzieci i młodzieży z dysleksją, proponuje zatem bogatą ofertę edukacyjną, mając na celu wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość rozwijania w sobie „dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie”.

W naszej szkole nauczyciele rozumieją problem dzieci z trudnościami dyslektycznymi, respektują opinie psychologiczne poradni psychologiczno-pedagogicznych, dostosowują wymagania dydaktyczne do możliwości dziecka. Nasza szkoła powstała z inicjatywą pomocy tym dzieciom, gdyż  mamy świadomość tego, jak trudna jest  sytuacja takich osób podczas całej kariery szkolnej,  w ich życiu zawodowym, a często osobistym.

Chcemy z Wami podzielić się naszymi doświadczeniami.  Dziś już wiemy więcej - możemy dzieciom pomóc! Czy nie warto im dać wszystko, co najlepsze?
Script logo